СТРОИТЕЛСТВО И РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

- НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
- Провеждане на тръжна процедура (конкурс) за избор на Независим строителен надзор (НСН) в строителството
- Изработване на проект на договор за Независим строителен надзор (НСН) в строителството
- Преговори за подписване на договор за Независим строителен надзор (НСН) в строителството

-ИЗПЪЛНИТЕЛИ И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
- Подготовка на тръжна документация за избор на изпълнители (строители)
- Провеждане на тръжна процедура (конкурс) за избор на изпълнители (строители)
- Изработване на проект на договор за строителство
- Преговори за подписване на договори с изпълнители (строители)

КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС
- Изработване на общ график за реализация на проекта
- Обвързване на договорно ниво на задълженията на участниците в инвестиционния процес с общия график
- Актуализация и оптимизация на общия график
- Седмични общи работни срещи с участниците в инвестиционния процес за актуализация и оптимизация на организацията по изпълнение на проекта

КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО (СУПЕРВИЗИЯ)
- Осъществяване на непрекъснат инвеститорски контрол по време на строителството, постоянно присъствие на специалисти на обекта, изпитвания и измервания от независими акредитирани лаборатории
- Контрол и приемане на работите, включително непрекъснат надзор по време на изпълнение на специфични работи (инсталации, инфраструктура и т.н.), в това число контрол в складовете и работилниците на подизпълнителите
- Контрол и приемане на материалите, включително контрол в складовете на доставчиците
- Видеоконтрол в реално време
- Съдействие при оформяне на документацията, съпътстваща строителството
- Контрол по разплащанията с подизпълнители и доставчици
- Контрол по одобряване на строителството до издаване разрешение за ползване.

© © 2020 CCI OOD. Всички права запазени.
Web Analytics
: