УРЕГУЛИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

- Предпроектни проучвания
- Провеждане на тръжна процедура за избор на Проектанти за изработване на подробен устройствен план
- Изработка на проекти на Договори за проектиране
- Съдействие при провеждане на процедурата по промяна предназначението на Земята

© © 2020 CCI OOD. Всички права запазени.
Web Analytics
: