• Имайки в предвид всичко изброено до сега, смеем да твърдим, че сме в състояние да предложим на българския пазар, нещо наистина уникално, което непрекъснато ще се стараем да усъвършенстваме!
• Съдействие при изготвяне на концепцията за проекта!

• Съдействие при изготвяне на заданието за проектиране!

• Съвместната дългогодишна работа с повечето архитектурни бюра , ни помага за по-лесния избор на водещ архитект, изцяло съобразен с концепцията на проекта!

• Богатия опит в проектирането, както и във фактическото строителството на екипа на дружеството, помага за привеждане на проектите още по време самото им разработване, във вид – удобен за лесно и безпроблемно изпълнение от изпълнител.

• Ние предлагаме, разработването на подробни количествени сметки, за всеки обект по всички части, както следва:

- Конструктивна
- Архитектурна
- Електро
- ВиК
- ОВК
- Слаботокова
- Генплан и Транспорт (ГТ)
- Детайлен график за обекта със финансов план

• Разработените количествени сметки в последствие се остойностяват с помоща на лицензиран програмен продукт „BUILDING MANAGER” , стандарт в строителния бизнес, за да добие инвеститора реална представа за стойността на обекта.

• Така разработената „ПРОЕКТНО СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ” (ПСД) , която е напълно конфиденциална информация и е достъпна само и единствено за инвеститора, служи за разработването на тръжни книжа!

• Провеждане на тръжна процедура по установен ред и съпътствана със всички необходими документи – отговаряща на изискванията на българското законодателство.
• Избор на конкретен изпълнител за целия обект или за конкретен вид СМР!

• През цялото време на процеса за подготовка на инвестиционния проект, се поддържа тясна връзка със инвеститора, като той непрекъснато контролира процеса до самото му завършване, дава мнение по всички аспекти и най-важното – взема сам крайните решения! Инвеститора през цялото време контролира с помощта на служителите на „КЕПИТЪЛ КЪНСТРАКШЪН & ИНВЕСТМЪНТ” ООД всички парични потоци при изпълнението на своя инвестиционен проект!

• Стараейки се да спестим на инвеститора едно огромно бреме , с услугата за управление на инвестиционни проекти, екипът ни от перфектни специалисти, ще Ви даде сигурност и ще превърне работата Ви с нас в удоволствие!

• И на последно място: - ако желаете да сте спокойни за вложенията си във даден строителен проект, като спестите много нерви и средства , можете спокойно да се обърнете към нас!

© © 2020 CCI OOD. Всички права запазени.
Web Analytics
: